เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยการลงทะเบียน

 

20-Start a new business with registration.

การลงทะเบียนบริษัทหรือการจดทะเบียนบริษัทกระบี่ช่วยให้คุณสามารถตั้ง บริษัทค้นหาบริการจดทะเบียนบริษัท ที่นี่ได้ในราคาที่เหมาะสมที่สุดและได้รับประโยชน์จากบริการเพิ่มเติมของเรา ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยบริการสร้าง บริษัท สร้างธุรกิจใหม่ด้วยบริการจดทะเบียนใหม่ของ บริษัท ด้วยการสนับสนุนที่เป็นไปได้ทั้งหมด

สมาคมอาสาสมัครที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการเพื่อดำเนินกิจการที่กำหนดให้เป็น “บริษัท ” ซึ่งรวมถึง บริษัท แต่เพียงผู้เดียวห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัท จึงเป็นองค์กรธุรกิจหรือสมาคมบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายในการทำกำไรโดยทั่วไป บริษัท มีรูปแบบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบเช่น บริษัท สามารถ จำกัด โดยการถือหุ้นหรือโดยการค้ำประกันหรือผ่านความรับผิด จำกัด ของ บริษัท

บริษัท รับผิดมีลักษณะคล้ายคลึงกับ บริษัท ที่มีความรับผิดจำกัดความรับผิดของเจ้าของหนี้และการกระทำของ บริษัท และไม่สามารถรับผิดต่อหนี้สินหรือเงินให้กู้ยืมใด ๆ เว้นแต่ได้ลงนามในสัญญาประกันส่วนบุคคล บริษัท รับผิด จำกัด หรือ เป็นโครงสร้างทางกฎหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยใช้กระบวนการที่ค่อนข้างง่ายขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรการจดทะเบียนมีขั้นตอนมากมายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด ขั้นตอนต่อไปนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย ดังต่อไปนี้ การลงทะเบียน

 

1) การจัดสรรเลขประจำตัวผู้อำนวยการ (DIN) และลายเซ็นดิจิทัล (DSC): ในการนี้จะต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนทางออนไลน์สำหรับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้อำนวยการของ บริษัท อย่างไรก็ตาม DSC สามารถรับได้โดยการยื่นใบสมัครพร้อมกับการกำหนดค่าธรรมเนียมและการส่งเอกสารเช่นหลักฐานที่อยู่หลักฐานอื่น ๆ เป็นต้นภายใน 1-2 วัน

2) การอนุมัติชื่อบริษัทจะต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมกับนายทะเบียน บริษัท (ROC) ทางออนไลน์ผ่าน Digital Signature ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ หลังจากส่งใบสมัครดังกล่าว ROC จะส่งการอนุมัติหรือคัดค้านภายใน 3-4 วันไปยังผู้สมัครผ่านทางอีเมล์

3) หลังจากได้รับการอนุมัติชื่อ ควรส่งใบสมัครไปที่ ROC เพื่อลงทะเบียน บริษัท พร้อมกับเอกสารดังกล่าว

– หนังสือบริคณห์สนธิ

– ข้อบังคับของ บริษัท

– ประกาศใน Form 1 ยืนยันว่าข้อกำหนดทั้งหมดของพระราชบัญญัติ บริษัท 1956 และกฎเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ปฏิบัติตาม คำประกาศนี้จะต้องกระทำโดยกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของ บริษัท หรือโดยผู้สนับสนุนศาลสูงหรือศาลฎีกาหรือโดยนักบัญชีผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในบทความของ บริษัท ที่เสนอ

– รายชื่อบุคคลที่เสนอให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการของ บริษัท พร้อมด้วยความยินยอม

– ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารและเลขานุการจะต้องส่งมาในแบบฟอร์มที่กำหนด

– แบบ 18

– หนังสือมอบอำนาจเพื่อสนับสนุนผู้สนับสนุนหรือบุคคลอื่นที่ให้สิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารที่ยื่นต่อ ROC

– ค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระต่อ ROC

ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด จำกัด

ดังที่เรากล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับ การเป็นหุ้นส่วนความรับผิด จำกัด เป็นแนวคิดที่แตกต่างในธุรกิจการทำกำไร เป็น บริษัท ร่วมที่ บริษัท มีหนี้สิน จำกัด ตามสัญญาที่ลงนามระหว่างกัน มีลักษณะของทั้งห้างหุ้นส่วนและ บริษัท เนื่องจากแนวคิดความรับผิด จำกัด คู่หนึ่งจะไม่รับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติหรือหนี้สินของคู่ค้ารายอื่นใน บริษัท

ขั้นตอนการลงทะเบียน คือ

1) พาร์ทเนอร์ จำเป็นต้องมีสมาชิก ขั้นต่ำสองคนและคู่ค้าที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยสองคนที่มีหมายเลขประจำตัวผู้มีการระบุชื่อ (DPIN) DPIN สามารถรับได้โดยการยื่นคำร้องหรือยื่นแบบฟอร์ม 7 ต่อกระทรวงกิจการองค์กรพร้อมกับหลักฐานพิสูจน์หลักฐานและหลักฐานที่อยู่

 

2) การยื่นชื่อ ชื่อของแบบฟอร์มความร่วมมือต้องได้รับการสรุปภายใต้หลักเกณฑ์ที่ออกโดย MCA

3) ข้อตกลง ข้อตกลง จะมีการจัดทำเป็นร่างตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ ซึ่งสามารถยื่นได้ภายใน 30 วันนับจากวันลงทะเบียนหรือในเวลาที่ลงทะเบียน

4) เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียน

5) รายละเอียดของ สำนักงานจดทะเบียนจะต้องส่งผ่านการจัดทำใบสมัครซึ่งจะต้องเป็นพยานโดยนักบัญชีหรือเลขานุการหรือผู้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน

6) ความยินยอมของคู่ค้าที่จะเป็นหุ้นส่วนของ

เอกสารเหล่านี้จะต้องกรอกหลังจากลงลายมือชื่อในระบบดิจิทัลและจะมีการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยนายทะเบียนหลังจากตรวจสอบเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *